Roter Raku Chawan
Name: "Sugi ko dachi", 1972
Kakunyu (1918 - 1980)

H.: 8,8 cm, D.: 12,1 cm