利休百首 - RIKYÛ HYAKUSHÛ

1
その道に入らんと思う心こそ 我身ながらの師匠なりけれ
Sono michi ni iran to omou kokoro koso wagami nagara no shisho narikere.
Dein eigenes Herz, das innig wünscht den WEG zu gehen, ist Dein eigentlicher Lehrer.
2
ならひつゝ見てこそ習へ習はずに よしあしいふは愚なりけり
Naraitsutsu mitekoso narae narawazu ni yoshiashi iu wa.
Fort und fort lernen durch sehen und lernen; Törichtes "gut oder schlecht" reden ist Nicht-lernen.
3
こゝろざし深き人にはいくたびも あはれみ深く奥ぞ教ふる
Kokorozashi fukaki hito ni wa ikutabi mo awaremi fukaku okuzo oshiuru.
Bei einem Schüler, der den tiefen Wunsch hat, die Geheimnisse des chanoyu zu lernen, soll der Lehrer keine Mühe scheuen.
4
はぢをすて人に物とひ習ふべし 是ぞ上手の基なりける
Haji o sute hito ni mono toi naraubeshi korezo jôzu no moto narikeru.
Man muß alle Scham beim üben beiseite tun - dies ist das Fundament der Meisterschaft.
5
上手にはすきと器用と功積むと この三つそろふ人ぞ能くしる
Jozu niwa suki to kiyô to kô tsumu to kono mitsu sorou hito zo yoku shiru.
6
点前には弱みをすてゝただ強く されど風俗いやしきを去れ
tenmae ni wa yowami o sutete tada tusyoku sare do fusoku iyashiki o sare.
7
点前には強みばかりを思ふなよ 強きは弱く軽く重かれ
temae ni wa tsuyomi bakari o omouna yo tsuyoki wa yowaku karuku omokare
8
何にても道具扱ふたびごとに 取る手は軽く置く手重かれ
Nani nitemo dogu atsukau tabigotoni toru te wa karuku oku te omokare.
9
何にても置き付けかへる手離れは 恋しき人にわかるゝと知れ
Nani nitemo oki tsuke kaeru tebanare wa koishiki hitoni wakaruru to shire.
Was auch immer man niederstellt, beim Loslösen und zurücknehmen der Hand ist es wie der Abschied von einem geliebten Menschen. Das soll man immer wissen.
10
点前こそ薄茶にあれと聞くものを 麁相になせし人はあやまり
Temae koso usucha ni are to kiku monowo sosou ni naseshi hitowa ayamari.

 

11
濃茶には点前をすてゝ一筋に 服の加減と息をもらすな
Koicha ni wa temae o sutete hitosuji ni fuku no kagen to iki o morasuna.
12
濃茶には湯加減あつく服は尚ほ 泡なきやうにかたまりもなく
Koicha ni wa yu kagen atsuku fuku wa nao awa naki yoni katamari mo naku.
13
とにかくに服の加減を覚ゆるは 濃茶たびたび点てゝ能く知れ
Tonikaku ni fukuno kagen o oboyuru wa koicha tabitabi tatete yoku shire.
14
よそにては茶を汲みて後茶杓にて 茶碗のふちを心して打て
Yosonite wa cha o kumite nochi chashaku nite chawan no fuchi o kokoro shite ute.
15
中次は胴を横手にかきて取れ 茶杓は直におくものぞかし
Nakatsugi wa do o yokote ni kakite tore chashaku ha jika ni okumono zo kashi.
16
棗には蓋半月に手をかけて 茶杓を円く置くとこそしれ
Natsume ni wa futa hangetsu ni te o kakete chashaku o maruku okuto koso shire.
17
薄茶入蒔絵彫もの文字あらば 順逆覚え扱ふと知れ
Koichaire makie horimono moji araba jungyaku oboe atsukauto shire.
18
肩衝は中次とまた同じこと 底に指をばかけぬとぞ知れ
Katatsukiwanakatsugi to mata onaji koto soko ni yubi woba kakenu tozo shire.
19
文琳や茄子丸壷大海は 底に指をばかけてこそ持て
Bunrin ya nasu marutsubo daikaiwasoko ni yubi woba kakete koso mote.
20
大海をあしらふ時は大指を 肩にかけるぞ習ひなりける
Daikai o ashirau toki ha ooyubi o katani kakeruzo narai narikeru
21
口広き茶入の茶をば汲むといふ 狭き口をばすくふとぞいふ
Kuchi hiroki chaire no cha woba kumu to iu semaki kuchi woba sukuu tozo iu.
22
筒茶碗深き底よりふき上り 重ねて内へ手をやらぬもの
Tsutsu chawan fukaki soko yori fuki agari kasanete uchihe te o yaranumono.
23
乾きたる茶巾使はゞ湯は少し こぼし残してあしらふぞよき
kawaki taru chakin tsukawaba yu wa sukoshi koboshi nokoshite ashirau zo yoki
24
炭置くははたとへ習ひにそむくとも 湯のよくたぎる炭は炭なり
Sumioku wa tatoe naraini somukutomo yuno yoku tagiru sumi wa sumi nari.
25
客になり炭つぐならばそのたびに 薫物などはくべぬことなり
Kyakuni nari sumi tsugunaraba sono sokoni takimono nado wa kubenu kotonari.
26
炭つがば五徳はさなむ十文字 縁を切らすな釣り合いをみよ
Sumi tsugaba gotoku hasamuna jumonji fuchi o kirasuna tsuriai o miyo
27
焚え残る白炭あらば捨て置きて また余の炭を置くものぞかし
Moenokoru shirozumi araba suteokite mata amari no sumi o oku monozokashi.
28
崩れたるその白炭をとりあげて 又たきそへることはなきなり
Kuzuretaru sono shirozumi o toriagete mata takisoeru koto wa nakinari.
29
炭おくも習ひばかりにかかはりて 湯のたぎらざる炭は消え炭
sumi oku mo narai bakarini kakawarite yu no tagirazaru sumi wa kie sumi
30
風炉の炭見ることはなし見ぬとても 見ぬこそ猶も見る心なれ
furo no sumi miri koto wa nashi minu totemo mino koso naomo miru kokoro nare

 

31
客になり風炉の其うち見る時に 灰崩れなん気づかひをせよ
32
客になり底取るならばいつにても 囲炉裏の角を崩し尽くすな
33
墨蹟をかける時にはたくぼくを 末席の方へ大方はひけ
34
絵の物 をかける時には 啄木を印ある方へ引きおくもよし 
E no mono o kakeru toki niha takuboku o in aru ho he hikiokumo yoshi.
35
絵掛物 左 右 向き むこう むき 使うも 床 の 勝手 の にぞよる    
E kakemono hidari migi muki muko muki tsukaumo toko no katte nizo yoru
36
掛物の釘打つならば大輪より九分下げて打て釘も九分なり     
Kakemono no kugi utsu naraba oowa yori kubu sagete ute kugi mo kubu nari.
37
床にまた和歌の類をば掛けるなら外に歌書をばかざらぬと知れ    
Toko ni mata waka no tagui woba kakeru nara hokani utagaki woba kazaranu to shire.
38
外題ある物を余所にて見るときは先ず外題をば見せてひらけよ
Gedai aru mono o yoso nite miru toki wa mazu gedai woba misete hirakeyo.
39
品々の釜によりての名はオ多し釜の総名鑑????子とぞいう    
Shinajina no kama ni yoriteno na wa ooshi kama no soumei kansu tozo iu.
40
冬の釜囲炉裏縁より六七分高るすえるぞ習いなりけり    
Fuyu no kama iroribuchi yori roku nana bu takaku sueruzo narai narikeri.

 

41
姥口は炉裏縁縁より六七分低くすえるぞ習いなりける    
Ubakuchi wa irori fuchi yori roku nana bu hikuku sueruzo narai narikeru.
42
置き合わせ心をつけて見るぞかし、袋は綴目畳目に置け
Okiawase kokoro o tsukete miru zokashi, fukuro wa tojime tatami me ni oke.
43
はこびだて水指おくは横畳二つ割にてまんなかに置け    
Hakobi date mizusashi oku wa yoko tatami futatsu wari nite mannaka ni oke.
44
茶入又茶筅のかねをよくも知れ、あとに残せ道具目当てに
Chaire mata chasen no kane o yoku mo shire, ato ni nokoseru dogu meate ni.
45
水指に手桶出さば手は横に前の蓋とりさきに重ねよ    
Mizusashi ni teoke dasaba te wa yoko ni mae no futa tori saki ni kasaneyo.
46
釣瓶(つるべ)こそ手は縦におけ蓋取らば釜に近ずく方と知るべし    
Tsurube koso te wa tateni oke futa toraba kama ni chikazuku hoto shirubeshi.
47
余所などへ花をおくらば其花は 開きすぎしはやらぬものなり
48
小板にて濃茶を点てば茶巾をば小板の端に置くものぞかし     
Koita nite koicha o tateba chakin woba koita no hashi ni okumono zokashi.
49
喚鐘 は 大と小と中中に大と五つの数をうつなり    
Kansho wa dai to sho to chu chu ni dai to itsutsu no kazu o utsunari.
50
茶入より茶掬うには心得て初中後すくへそれが秘事なり   
Chaire yori cha sukuu niha kokoroete sho chu go sukue sorega hijinari.

 

51
湯わ汲むは柄杓に心つきの輪のそのねぬよに覚悟して汲む 
Yu o kumu wa hishaku ni kokoro tsuki no wa no sononenuyoni kakugoshe kumu.
52
柄杓にて良湯汲む時の習いには三の心得あるものぞかし   
Hishaku nite yu o kumu toki no narai niha mittsu no kokoroe arumono zo kashi.
53
湯を汲みて茶碗に入るるそのときの柄杓のねじは肘よりずしる
Yu o kumite chawan ni iruru sonotokino hishaku no neji wa hiji yorizo shiru.
54
柄杓にて白湯と水とを汲む時は汲むと思わじ持つと思わじ  
Hishaku nite sayu to mizu to o kumu toki wa kumu to omowaji, motsu to omowaji.
55
茶を振るは手先をふると思うなたりふれよが秘事なり 
Cha o furu wa tesaki o furu to omounayo hiji yori fureyo sorega hiji nari.
56
羽箒は風炉に右羽よ炉のときは左羽をば使うとぞしる   
Haboki wa furo ni migiha yo ro no tokiha hidariha woba tsukau tozo shiru.
57
名物の茶碗出でな茶の湯には少し心得かわるとぜ知れ   
Meibutsu no chawan idetaru chanoyu niha sukoshi kokoroe kawaru tozo shire.
58
暁数寄屋のうちも行灯に夜会などには短keiを置け 
Akatsuki wa sukiya no uchi mo andon ni yakai nadoniha tankei o oke.
59
ともしびに陰と陽との二つあり あかつき陰によひは陽なり
60
ともし火に油をつがば多くつげ、客にあかざる心得と知れ  
Tomoshibi ni abura o tsugaba ooku tsuge, kyaku ni akazaru kokoroe to shire.

 

61
いにしえは夜会などには床の内掛物花はなしとこそきけ   
Inishie wa yakai nadoniha toko no uchi kakemono hana wa nashi to koso kike.
62
炉のうちは炭斗瓢柄の火箸陶子香合ねり香としれ
Ro no uchi wa sumitori hisago e no hibashi toki kogo neriko to shire.
63
風炉のとき炭は菜籠 にかね火箸ぬり香合に白檀をたけ   
Furo no toki sumi wa sairo ni kane hibashi nuri kogo ni byakudan o take.
64
いしには名物などの香合へ直にたいもの入れぬ戸ぞきく
Inishie wa meibutsu nadono kogo he jika ni takimono irenu tozo kiku.
65
蓋置に三つ足あらば一つ足前につかうと心得ておけ    
Futaoki ni mitsu ashi araba hitotsu ashi mae ni tsukau to kokoroete oke.
66
二畳台三畳台の水指はもず九つ目置くが法なり     
Nijodai sanjodai no mizusashi wa mazu kokonotsume ni okuga ho nari.
67
茶巾をな長み布はば一尺に、横は五寸の金尺と知れ      
Chakin woba nagami nuno haba isshaku ni, yoko wa gosun no kanejaku to shire.
68
帛紗 をば縦は九寸横巾は八寸八分金尺にせよ     
Fukusa woba tate wa kyusun yokohaba wa hassun hachibu kanejaku ni seyo.
69
薄板は床かまち より 十七目または十八、十九目におけ   
Usuita wa tokogamachi yori jushichime mata wa juhachi jukume ni oke.
70
薄板は床の大小 または 花 や花生によりかわるしなじな    
Usuita wa toko no daisho mataha hana ya hanaike ni yori kawaru shinajina.

 

71
花入の折釘うつは地敷居より三尺三寸五分余りもあり    
Hanaire no orekugi utsu wa jishikii yori sanjaku sanzun gobu amari mo ari.
72
花入に大小あらば見合せよ かねをはずして打つがかねなり
73
竹釘は皮目を上にうつぞかし皮目を下になすこともあり   
Takekugi wa kawame o ueni utsuzokashi kawame o shitani nasukotomo ari.
74
三つ釘は中の釘より両脇と二つわりなるまんなかにうて  
Mitsukugi wa naka no kugi yori ryowaki to futatsu warinaru mannaka ni ute.
75
三幅の軸をかれる中をかけ軸さきをかけ次は軸もと    
Sanpuku no jiku o kakeru wa naka o kake jikusaki o kake tsugi wa jikumoto.
76
掛物をかけて置くには壁付を三四分すかしおくこときく  
Kakemono o kakete okuniha kabetsuki o sanshibu sukashi okukototo kiku.
77
時ならず客の来らば点前をば心は草にわざを慎め 
Toki narazu kyaku no kitaraba temae woba kokoro wa so ni waza o tsutsushime.
78
花見よりかへりの人に茶の湯せば花鳥の絵をも花も置くまじ    
Hanami yori kaeri no hito ni chanoyu seba kacho no e womo hana mo okumaji.
79
釣舟は鎖の長さ床にはり出舟、入舟、浮舟 と知れ    
Tsurifune wa kusari no nagasa toko ni yori, debune, irifune, ukibune to shire.
80
壷などを床 に飾らん心 あらば花より上にかさりおじゅべし  
Tsubo nado o toko ni kazaran kokoro araba hana yori ueni kazari okubeshi.

 

81
風炉濃茶必ず釜に水差す一筋に思う人はあやまり   
Furo koicha kanarazu kama ni mizu sasuto hitosujini omou hito wa ayamari.
82
右の手を扱う時はわが心左のほうに あると知るべし
Migi no te o atsukau toki wa waga kokoro hidari no houni aruto shirubeshi.
Beim Gebrauch der rechten Hand soll die Aufmerksamkeit auf der Linken liegen.
83
一点前点るうちには善悪と 有無の心のわかちをも知る
84
なまるとは手つづき早くまた遅くところどころのそろわぬをいう。
Namaru toha te tsuzuki o hayaku mata osoku tokorodokorono sorowanu o iu.
Namaru - Stumpf werden - der Hand, fort und fort: (das ist) früher schnell, später langsam, eins nach dem anderen. So wird gesagt.
85
点前には重きを軽く軽きをば重く扱う味わいを知れ    
Temae niha omoki o karuku karuki woba omoku atsukau ajiwaiwo shire.
86
盆石をかさりし時の掛物に山水のどはさしあいとしれ   
Bonseki o kazarishi tokino kakemono ni sansui nadoha sashiai to shire.
87
板床に羽葉茶壷茶入品々をかざらでかざる法もありけり
Itadoko ni hachatsubo chaire shinajina o kazarade kazaru hou mo arikeri.
88
床の上に篭花入れを置くときは、薄板などはしかぬもののなり    
Toko no ue ni kago hanaire o okutoki ha, usuita nado wa shikanumono nari.
89
掛物や花を拝見する時は三尺ほどは座をよけてみよ    
Kakemono ya hana o haiken suru tokoha sanshaku hodoha za o yokete miyo.
90
稽古とは一より習い十を知り十よりけるもとのその一    
Keiko toha ichi yori narai ju o shiri ju yori keru motono sono ichi.
Beim Üben (des Teeweges) muß man beim Fortschreiten von Stufe zu Stufe immer wieder zum völligen Anfang zurückkehren.

 

91
茶の湯をば心に染めて眼にかけず 耳をひそめてきくこともなし
92
目みも見よ耳にもふれよ香を嗅ぎてことを問つつよく合点せよ    
Cha wa sabite kokoro wa atsuku motenaseyo dogu wa itsumo ariai ni seyo.
Tee ist Schlichtheit: das Herz gibt warme Gastfreundschaft, die Teegeräte sind so, wie man sie gerade hat.
93
習ひをばちりあくたぞと思へかし書物は反古腰張にせよ
94
茶をた(点)てば茶筅に心よくけ茶碗の底へ強くあてるな  
Cha o tateba chasen ni kokoro yoku tsukete chawan no soko he tsuyoku ataruna.
95
水と湯と茶巾茶筅に箸楊枝 柄杓と心あたらしきよし
96
茶はてびて心はあつくもてなせよ道具はいつも有合にせよ  
Cha wa sabite kokoro wa atsuku motenaseyo dogu wa itsumo ariai ni seyo.
97
釜一つあれば茶の湯はなるものを数の道具をもつは悪かな 
Kama hitotsu areba chanoyu wa naru mono o kazu no dogu o motsu wa orokana.
98
かず多くある道具をも押しかくし無きがまねする人も愚な
茶の湯には梅、寒菊に、黄葉み落ち青竹枯木あかつきの霜
chanoyu ni wa: ume, kangiku ni, momiji miochi, aodake, kare ki, aotsuki ni shimo.
100
茶の湯とはたゞ湯をわかし茶をたてゝのむばかりなる事と知るべし

 

101
もとよりもなきいにしへの法なれど今ぞ極る本来の法
102
規矩作法守りつくして破るとも離るゝとても本を忘るな


autor: g.staufenbiel   | © myōshinan chadōjō / teeweg.de